Публикации

Публикации и ресурси

ИЕГЕ креира и има пристап до голем број на публикации и ресурси релевантни за својата работа на национално, регионално и меѓународно ниво. Публикациите и ресурсите се достапни во нашата библиотека и на нашата интернет страна, каде се достапни за нашите членови.

  • Книги и извештаи - широк спектар на книги и извештаи, а се оденсуваат на заедничките истражувања со индустриите.

  • Студии на случај - преглед на голем број студии на случај.
  • Билтен - ИЕГЕ издава квартален билтен достапен на нашите членови.
  • Конференции и настани - достапни се голем број ресурси подготвени за одделни конференции и настани.
  • Семинари и вебинари - ИЕГЕ креира и е вклучен со одржувањето на голем број настани од овој тип.

За да добиете пристап до овие публикации и ресурси, Ве молиме регистрирајте се како член на оваа интернет страна.