Поврзани науки

Експертиза за истражување и развој во сродни природни и општествени науки

ИЕГЕ врши истражувања во други природни и општествените научни области, со цел решавање на комплексни проблеми во јавниот и приватниот сектор, применувајќи интердисциплинарен пристап на повеќе природни и општествени науки.
 

Истражувањата вклучуваат интердисциплинарни проучувања на животната средина, градежништвото и енергетиката преку научни, економски, социјални, правни, политички и одржливи можности и влијанија поврзани со релевантни области во природните и општествените науки. 

За повеќе информации за нашите активности за Истражување и развој во сродни природни и општествени науки, контактирајте нè на +389 2 3091 931 or email us at info@iege.edu.mk