Кратки курсеви

Кратки курсеви

Сметаме дека учење не треба никогаш да престане и еден од начините кој ќе го овозможи тоа е посетувањето кратки курсеви, достапни и за вработените луѓе. Кратките курсеви, со траење од еден ден, па до неколку месеци, се идеални ако сте во потрага по надоградување на вашите вештините стекнати на работното место или да ги обновите знаењата стекнати во текот на студирањето. Тие можат да биде клучни за вашата кариера и ви помогнат во промена на кариерната насока и формализирање на вашето знаење. Ова се најновите кратки курсеви, кои се организирани, препорачани и /или поддржани од ИЕГЕ.

Наслов на курс
Опис на курсот
Курс за изготвување на проекти за аплицирање на повици - BalkanMed, IPA, ERASMUS + PDF FILE
Обука за изготвување на физибилити студии за потребите на ЕБРД PDF FILE
Обука - Проектирање армиранобетонски згради според Еврокодови PDF FILE