Контакт

Контакт

Контакт

Институт за Истражување во Животна Средина, Градежништво и Енергетика (ИЕГЕ)

Дрезденска 52,

Поштенски фах бр.61

Скопје, Македонија

тел: +389 2 3091 931

факс: +389 2 3066 828

Email: info@iege.edu.mk

Website: www.iege.edu.mk