Истражување и развој

Експертиза

Нашата експертиза за истражување и развој се стреми да постигне успех и ги оствари поставените очекувања во областа на истражувањето и развој. Ова го постигнуваме преку:

  • Оценување на менаџирањето со луѓе, процеси, системи и информации потребни за извршување на активностите;
  • Користење на сеопфатна рамка за менаџирање на активностите во истражување и развој, во согласност со стратегиската и организациската поставеност;
  • Дефинирање на функциите, процесите, партнерставата, алатките и методите за мерење и евалуација со цел да се оптимизираат капацитетите за истражување и развој;
  • Дијагностицирање на потребните промени и градење на стратешки план за континуирано подобрување; и
  • Проактивно комуницирање на потребата и насоката кон промена.

За дополнителни информации во областа на Истражување и развој, контактирајте нè на +389 2 3091 931 или на info@iege.edu.mk