Интернационални проекти

Интернационални проекти

Нови вештини во градежништвото за соработка во насока на одржлива енергија и енергетски ефикасни градби

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ:
• Подобрување на енергетската ефикасност преку употреба на БИМ: подобри процеси, материјали, производи и извори на енергија
• Вклучување на целиот синџир на услуги во градежниот сектор заради подигнување на свеста за тоа како БИМ може да управува со одржливата енергетска ефикасност во сите фази на проектот.
• Поттикнување на надградбата на вештините поврзани со енергетската ефикасност, за подобрување на перспективите за вработување, во европски рамки.
• Создавање на јасни насоки за МСП за надградба од која било почетна точка во правец на поддржување на одржливо енергетски ефикасно градежништво.
• Разработка на европска рамка на квалификации во градежништвото, признаена и акредитирана со модулите за учење на BIMcert

ЦЕЛНА ГРУПА:
• Производители во синџирот на услуги, особено производители на градежни префабрикати и производителите на модуларни градби
• Проектантски тимови (архитекти, инженери, итн.)
• МСП за градежни и инсталатерски работи и нивните здруженија
• Менаџери на имоти и објекти
• Институции за станбено згрижување
• Универзитети и центри за обука вклучително и наставници, обучувачи, центри за стручно образование и обука

ПЕРИОД НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ: март 2018 г. – октомври 2019 г.

БУЏЕТ: Работна програма на Хоризонт 2020: Чиста, безбедна и ефикасна енергија

ПАРТНЕРИ ВО ПРОЕКТОТ:
1) Belfast Metropolitan College, Велика Британија (Водечки партнер)
2) Construction Industry Training Board, Велика Британија
3) Dublin Institute of Technology, Република Ирска,
4) Future Analytics Consulting, Република Ирска,
5) Instituto Superior Técnico, Португалија
6) Energy Institute Hrvoje Pozar, Хрватска
7) Институт за истражување во животна средина, градежништво и енергетика, Македонија.
Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија е еден од придружните партнери на проектот.

ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО BIMcert:
• Учествувајте во анкетата – втора фаза
• Следете ја интернет страницата на проектот (од јуни 2018 г.)
• Следете нѐ на социјалните мрежи
• Изразете интерес за учество во пилот групата за тестирање на модели и алатки за обука
• Контактирајте нѐ – македонски партнер (ИЕГЕ): info@iege.edu.mk

АКТИВНОСТИ:
• Приказ на состојбата – спроведување на анкета во индустријата за потребите и недостатоците,
• Дизајн и развој на комуникациска и образовна платформа за БИМ,
• Развивање концепти и методологии за обука, заедно со модели и алатки за обука; нацрт-материјалите за пилот тестирањето ќе бидат готови до крајот на 2018 г.,
• Тестови и евалуација, треба да се спроведе во првата половина од 2019 г.,
• Акредитација, од страна на широко признаено тело за акредитирање,
• Дистрибуирање и експлоатација на резултатите од проектот.

ЕФЕКТИ:
• Зголемување на бројот стручни градежни работници (се очекува да има 250.000 лица што ќе го следат проектот; како и вклучување на 250 МСП; 2.000 професионалци што ќе покажат интерес за обука; 1.000 професионалци ќе ги надградат своите вештини за време на тестирањето и евалуацијата на проектот).
• Подобрена соработка и разбирање помеѓу различни струки и професионални групи.
• Демонстрирано намалување на разликата (за најмалку 10%) помеѓу проектираниот и реализираниот енергетски учинок преку подобрување на квалитетот на проектирањето и изведбата.
• Подобрување на заштедата на енергија за најмалку 15% и зголемен удел на обновливите извори на енергија и употребата на отпадната енергија за најмалку 5%, во вкупната потрошувачка на енергија на зградата, како резултат на активностите на проектот.
• Заштеда на примарна енергија иницирана од активностите на проектот: 30.328 GWh/годишно
• Производство на обновлива енергија иницирано од активностите на проектот: 2.744 GWh/годишно
• Подобрено пазарно препознавање на вештините, од страна на признаена сертификациона шема.

 

Промовирање на академски-индустриски сојузи за истражување и развој преку платформа за соработка и отворени иновации - All4R&D

За проектот:

ИЕГЕ е дел од одобрениот проект Промовирање на сојузи помеѓу академијата и индустријата за истражување и развој преку колаборативна и отворена платформа за иновации - All4R&D, составен од 13 интернационални партнери и предводен од Градежен Факултет, УКИМ.

Партнери:

 1. Civil Engineering Faculty at “Ss.Cyril and Methodius” University in Skopje, Macedonia - UKIM
 2. Ruhr - Universitaet Bochum
 3. Univeristy of Sarajevo
 4. Dzemal Bljedic Univeristy of Mostar
 5. National University Architecture and Construction of Armenia
 6. National Polytechnic University of Armenia Foundation
 7. Yerevan Telecommunication Research Institute CJSC
 8. Institute for Informatics and Automation
 9. Winner Project d.o.o.
 10. HP Investing Mostar
 11. World University Service - Austrian Comittee
 12. Vaasan Yliopisto

Времетрање: Проектот ќе трае 3 години и неговата имплементација започнува на 15.11.2018 година. 

Цели на проектот:

Главната цел на проектот е да се забрзаат истражувањата, иновациите, знаењето и трансферот на технологијата во БиХ и Ерменија преку подобрување на сојузничките стратегии на академијата и индустријата.

Останатите цели на проектот се:

 • Да се ​​зајакнат постојните и да се воспостават нови универзитетски структури - Кооперативни единици за истражување и развој заедно со индустриски партнери во областите на креирање и трансфер на знаење, истражување и иновации, комерцијализација на резултатите од R&D;
 • Да се ​​развие методологија за соработка и отворени иновации и да се воспостави веб-базирана платформа која ќе се фокусира на трансфер на знаење, иновации и мрежни потенцијали;
 • Да се ​​тестира и прегледа моделот на соработка помеѓу универзитетите и компаниите преку пилот-проекти;
 • Да се ​​подобри развојот на кариерата и вработеноста кај студентите и алумни членовите со нудење на нови и иновативни можности во истражувањето и образованието.
 • Целите и задачите на проектот ќе се постигнат преку зголемување на нивото на интеракција и соработка помеѓу универзитетите и индустријата во Ерменија и БиХ. Успешната реализација на проектот ќе ги зајакне односите меѓу високообразовните институции и поширокото економско и социјално опкружување.
 • Со цел да се постигнат целите на проектот, проектот ќе се фокусира на индивидуален развој на капацитетите, институционален развој и меѓуинституционална соработка.

Меѓуинституционалните соработки ќе бидат обезбедени преку колаборативна и отворена платформата за иновации. Ќе се развие голема мрежа на истражувачи од универзитетите, индустријата, младите истражувачи (магистерски и докторски студии), обезбедувајќи можности и истражувачки инфраструктури за соработка.

Заедничка програма за одржливо лидерство - PoSsibLe

Цел на проектот: Првата програма за Одржливо лидерство во Македонија е основана со цел создавање на конкурентни кадри кои преку својот професионален развој ќе ги усовршат своите менаџерски и лидерски вештини потребни за градење на одржливи системи и организации во склад со зачувување на животната средина и грижа за природните ресурси. Учесниците во програмата ќе ги зајакнат своите капацитети и придонесат кон градење одржливи општества и обезбедување благосостојбата на идните генерации.

Целна група: менаџери кои работат во локални, национални и владини институции, приватниот и непрофитниот сектор. Исто така, целна група се учесници кои имаат интерес и план да работат како клучни играчи во управувањето со проекти и развој на организацијата, каде што се важни пошироките прашања за општествениот развој.

Период на реализација на проектот: септември 2016-август 2018

Буџет: програма Еразмус + на Европската унија

Партнери на проектот:
• Ss. Cyril and Methodius University in Skopje;
• Institute for Research in Environment, Civil Engineering and Energy – IECE;
• Vytautas Magnus University;
• University of Ljubljana;
• University of Graz.

Активности:
• Анализа на потребите и предизвиците на менаџерите и лидерите во врска со одржливоста;
• Анализа на добрите практики и курсеви за одржливост и лидерски вештини во Европа и Стандарди за одржливост и известување;
• Изготвување наставна програма за заедничка програма;
• Развој на средина за учење на ИКТ и материјали за учење;
• Промотивни активности и регрутирање и избор на пилот група ученици;
• Имплементација на заедничка програма, мобилност на студентите и академскиот кадар.

Ефекти:
• Нова иновативна заедничка програма за одржливост на лидерство, прилагодена, развиена и имплементирана за потребите и очекувањата на менаџерите и лидерите;
• Поголем квалитет на високото образование, комбинирање на високо ниво на квалитет и атрактивност;
• Менаџерите и вработените ќе го прошират своето знаење и разбирање за одржливоста, ќе го адаптираат своето однесување и донесувањето одлуки и ќе бидат идните промотори на одржливоста;
• Стимулација и охрабрување да иницираат проекти, бизниси или организации со цел да работат кон одржлив развој, нови можности за негување и ре-креирање на работна средина која има капацитет да стимулира континуирано подобрување на широк фронт.

 

Веб-страна на проектот: http://www.erasmuspossible.com/

Курсеви по менаџмент и лидерски вештини за инженери - MLS4Eng

Цел на проектот: Пошироката цел на проектот е подобрување на перформансите на инженерите во Македонија преку подобрување на нивното менаџирање и лидерски вештини. Главната цел на проектот да се развијат и имплементираат курсеви за професионален развој за менаџерските и лидерски вештини кај инженерите, кои ќе ги опфатат европските стандарди за менаџмент и лидерство, и ќе бидат изградени врз основа на ригорозни истражувачки докази и принципи во образованието за возрасни. Курсевите за професионален развој за менаџерски и лидерски вештини ќе бидат модуларни и практични, ќе ги надминат несогласувањата во вештините и ќе ги зголемат менаџерските и лидерските способности на инженерите кои работат на раководни позиции во Македонија и во регионот.

Целна група: Целна група се инженерите, претприемачите или инженерите кои сакаат да станат менаџери од Македонија и соседните земји. Курсевите за професионален развој имаат за цел да ги подобрат компетенциите на инженерите, поврзани со нивните професионални профили, да ги зголемат можностите за професионален развој и да ја зголемат мотивацијата и задоволството во нивната секојдневна работа.

Период на имплементација на проектот: септември 2015 - август 2017 година

Буџет: програма Еразмус + на Европската унија

Партнери на проектот:
• Institute for Research in Environment, Civil Engineering and Energy – IECE;
• Perfect Project Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia;
• World University Service - Osterreichisches komitee verein;
• Civil Engineering Institute Macedonia;
• Bit - management Beratungs GesmbH.

Активности:
• Анализа на потребите и предизвиците на инженерите;
• Преглед на состојбата и ефективни програми за обука;
• Бенчмаркинг на стандардите за управување и лидерство;
• Развој на наставни програми за курсевите за професионален развој за менаџмент во инженерството и лидерски;
• Развивање на материјали за учење и е-учење.

Ефекти:
• Подобрување на перформансите на инженерите во Македонија, преку подобрување на нивното менаџирање и лидерски вештини;
• Специјално дизајнираната средина за учење ќе ги задоволи потребите на возрасните ученици, обезбедувајќи флексибилност и иновативни пристапи во испораката на овие курсеви;
• Современи методи на обука, како што се учење базирано на проблеми, учење врз основа на игра, метод на студија на случај, итн .;
• Концепт за мешано учење - комбинација на традиционални и концепти за е-учење;
• Сертификацијата на курсевите ќе ја подобри одржливоста на проектот и ќе им даде можности на новите возрасни учесници.

 

Веб-страница на проектот: http://mls4eng.iege.edu.mk//