Документи

Истражување

Документи

dashboard-favicon-32x32  Интелектуални аутпути од проектите на ИЕГЕ:

Developing marketing solutions for sustainable brands – DiMenSion
1. Анализа на потребите и предизвиците со кои се соочуваат маркетинг и евент менаџерите
2. Бенчмарк на најефективни програми за едукација во светот
3. Стандарди и принципи во маркетинг и евент менаџмент индустријата
4. Анализа на резултатите и бенчмакинг извештајот со препорака за развој на наставната програма
5. Развој на наставна програма за професионалната едукативна програма за маркетинг и евент менаџмент
6. Развој на наставни материјали и практикум за маркетинг и евент менаџмент
7. Развој на платформа за е-учење и онлине едукација
8. Прирачник за едукативната програма за маркетинг и евент менаџмент
9. Изработка на речник за поими, акроними и кратенки од областа маркетинг и евент менаџментот
10. Акредитација на програмата на национално ниво
11. Прирачник за постигнатите резултати од спроведување на програмата

dashboard-favicon-32x32  Правилници, програми, билтени и останати документи на ИЕГЕ: